Щодо визначення необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Броварського району, Київської області».

опубліковано 18 бер. 2020 р., 03:56 Секретар сільради

Повідомляємо, що згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,- розділу IV ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО, Броварською районною державною адміністрацією Київської області перед тим як розпочати процедуру СЕО було прийнято рішення визначити чи підлягає проект ДПТ цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДПТ, що відіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому.

Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДПТ процедурі СЕО.

врахувавши:

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування від 10 серпня 2018 року № 296

ЗАКОН УКРАЇНИ Про стратегічну екологічну оцінку від 20 березня 2018 року

№2354-VІІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 року

2059-VШ

Згідно визначених завданням на проектування техніко-економічних показників, а саме:

1. Площа розробки ДПТ –16,4835га (15,70га згідно рішення№ 316 35 сесія 7скл.від 11.04.2019 р)

а також можливості одночасної відповідності двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Замовник на підставі рекомендацій приймає рішення про не розроблення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області».

                                                                        ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 1/2-А

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області»

 

1.

Замовник

Требухівська сільська рада Броварського району Київської області.

2.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Броварського району, Київської області планується розробити з метою:

·         уточнення положень Генерального плану с. Требухів;

·         уточнення планувальної структури, просторової композиції,          

параметрів забудови та ландшафтної організації території

житлових будинків та господарських споруд;

·         обґрунтування потреб формування нових земельних 

ділянок та визначення їх цільового призначення;

Орієнтовна площа території детального планування –15,70га.

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для

Реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення

місцезнаходження, розмір, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об'єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

4.

 

 

 

 

 

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

·       ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху

·       збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж озеленених та благоустроєних зон;

·       порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

·       акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

 

 

·     для територій з природоохоронним статусом

·       Об'єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

·       Природо-захистна зона від водойм та каналів, згідно генерального плану с. Требухів

 

·     транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, відсутні

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У разі не затвердження детального плану території альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району Київської області.

6.

Дослідження, які необхідно провести,

методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

9.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Требухівської сільської ради (07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Гоголівська,5) у строк, що не перевищує 15 днів з дня публікування цієї заяви.

 Голова Требухівської сільської ради                                В. В. КУЦЬ

Comments