Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської областіТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


від 28 липня 2011 року                                                                                                                                                                      № 183

с. Требухів


Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області

Керуючись ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 3, 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою врегулювання процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області та враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, побутового, транспортного обслуговування, сільська радаВ И Р І Ш И Л А:1. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області, що додається.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської з питань житлово-комунального господарства, будівництва, побутового, транспортного обслуговування.3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Требухівської сільської ради 37 сесії 5 скликання від 19.03.2010 р. за № 475 ¨Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів¨.

Сільський голова В.А.Васильєв

Додаток № 1

до рішення ІХ сесії VІ скликання

Требухівської сільської ради

Броварського району Київської області

від “28” липня 2011 року за № 183Методика

розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області1. Методика розрахунку орендної плати за користування комунальним майном, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області (далі – комунальне майно), яке передається в оренду – це механізм нарахування орендної плати за користування комунальним майном.

2. Методика розрахунку орендної плати за користування комунальним майном, яке передається в оренду (далі - Методика) розроблена з метою визначення єдиного організаційно-економічного механізму встановлення розміру орендної плати – у випадках передачі майна поза конкурсом та при розрахунку стартової орендної плати.

3. Розмір орендної плати встановлюється, як правило, в грошовій формі згідно з типовим договором оренди майна, затвердженим рішенням Требухівської сільської ради.

4. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності. Орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

5. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, незалежними експертами на замовлення балансоутримувача або з дозволу балансоутримувача - заявником.

6. У разі не укладання договору оренди протягом шести місяців, укладання нового договору оренди або його переукладання на новий строк виконується нова незалежна оцінка об'єкта оренди.

7. Розрахунок орендної плати виконує орендодавець.

8. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди визначається розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

- у разі, коли термін оренди менший чи більший ніж один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

- у разі, коли режим використання приміщення орендарем залежить від режиму діяльності об’єкта оренди, на основі місячної орендної плати може бути розрахована добова орендна плата, а на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9. Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

10. Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

11 До орендної плати не включаються і сплачуються окремо:

- витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати;

- плата за інші комунальні послуги, які надаються підприємствами цієї сфери;

- плата за користування земельною ділянкою.

12. Витрати на утримання нерухомого майна, що здане одночасно кільком підприємствам, організаціям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

13. У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі представників орендодавця і орендаря, екземпляр якого є невід’ємним додатком договору.

14. У разі зміни цільового призначення орендованого приміщення, яке визначено умовами конкурсу, у випадках збільшення або зменшення орендної ставки перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до змінених орендних ставок.

15. У разі зміни площі орендованого приміщення, яка визначена умовами конкурсу, у випадках збільшення або зменшення орендної площі перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до зміненої площі.

16. При наданні майна в оренду на конкурсних засадах орендна плата встановлюється в розмірі запропонованому переможцем конкурсу та має перевищувати стартову. Стартова орендна плата розраховується відповідно до п. 22 цієї Методики.

17. Річна орендна плата встановлюється у розмірі 1,00 грн. в рік за оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області:

- бюджетними організаціями, закладами та установами, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів.

18. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата та інші видатки, пов’язані з орендою майна, вносяться за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

19. При оренді нерухомого комунального майна (крім випадків, передбачених у пункті 17 Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл.р. = Вп. х Сор.,

де Опл.р. - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп. - вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор. - орендна ставка, визначена з додатком.

20. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі:

Вп. = (Вб.с. : Пб.с.) х Нп,

де Вп. - вартість приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) і передається в оренду, грн.;

Вб.с. - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним шляхом, грн.;

Пб.с - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), в кв.м.;

Нп. - площа орендованого приміщення, кв.м.

21. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.баз. = Опл.р. : 12,

де Опл.баз - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди.

22. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.баз. х Іп.р. х Ім.,

де Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку дії договору оренди;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди;

23. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

24. При оренді цілісних майнових комплексів розмір річної орендної плати встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для майна, що знаходиться в державній власності.

25. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди розраховується за формулою

Опл.баз. = Опл.р. : 12,

де Опл.баз. - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди.

26. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.баз. х Іп.р. х Ім.,

де Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку дії договору оренди;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

27. Розмір річної орендної плати у разі оренди, окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше ніж 10 відсотків залишкової відновної вартості орендованого майна. Орендодавець може пропонувати орендарю здійснити експертну оцінку майна, що передається в оренду.

28. Розмір місячної орендної плати за базовий, перший та наступні місяці оренди розраховується так, як і при оренді нерухомого майна.

29. Термін внесення орендної плати визначається у договорі (не пізніше 15-го числа наступного місяця).

30. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-ти денний термін від одержання його письмової заяви.

31. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню.

32. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в установленому законом порядку.

33. Розмір орендної плати може переглядатися на вимогу однієї із сторін у разі зміни чинного законодавства щодо методики її розрахунку, змін цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

34. Розмір орендної плати коригується з урахуванням коефіцієнтів, що враховують місце розміщення орендованої площі:

К1 = 0,8 - у підвалах, у мансардах, розташованих вище четвертого поверху у будинках без ліфтів;

К2 = 0,9 - у напівпідвалах та будинкових арках (проходах, підворіттях), якщо переобладнання арки (проходу, підворітті) виконано за кошти орендаря;

КЗ = 1,1 - для суб'єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані в місті Бровари чи Броварському районі.

При встановленні пільгової орендної ставки, коефіцієнт для розрахунку орендної плати застосовується.

35. Орендар за рішеннями Броварської міської та Броварської районної рад має право передати в суборенду нерухоме майно.

36. Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду (у зв’язку зі зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується орендодавцю.

37. Розмір орендної плати при передачі в оренду майна фізичним особам, які не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, розраховувати згідно з цією методикою.

38. Орендна плата за комунальне майно спрямовується в розмірі 100% балансоутримувачу.

39. Балансоутримувачі використовують орендну плату, що залишається в їх розпорядженні, на покриття видатків, пов’язаних з підтриманням комунального майна у належному стані, якщо інше не передбачено рішенням Требухівської сільської ради.

40. Питання надання пільг по сплаті орендної плати вирішується на сесії Требухівської сільської ради при наявності рекомендацій постійних комісій Требухівської сільської ради.Секретар сільської ради Н.К.Куць

Додаток № 2

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади села Требухів Броварського району Київської областіОрендні ставки за використання нерухомого майна територіальної громади села Требухів Броварського району Київської області
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендні ставки, відсотків до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

1. Розміщення об’єктів1.1. комерційних банків та їх відділень, ломбардів, пунктів обміну валют

40


1.2. рекламних контор

28


1.3. бірж, брокерських та маклерських контор, рієлторських та страхових компаній, регістраторів

30


1.4. туристичних агенцій та бюро подорожей

28


1.5. офісів нерезидентів України

35


1.6. офісів політичних партій

15


1.7. офісів громадських організацій

15


1.8. релігійних організацій

15


1.9. інтернет-кафе, комп’ютерних клубів

40


1.10. телестудій, що знаходяться у місті Бровари Київської області, та на території сіл іё селищ Броварського району

16


1.11. засобів масової інформації

18


1.12. юридичних консультацій, нотаріальних послуг, розміщення адвокатських контор

23


1.13. установ Ощадбанку, що приймають платежі від населення

20


1.14. громадських неприбуткових організацій ветеранів, пенсіонерів, інвалідів війни та прирівняних до них категорій, інвалідів, які постраждали від наслідків ЧАЕС

до 20 м2 – 1%,

більше 20 м2– 10%


1.15. офісів благодійних організацій, фондів

до 20 м2 – 10%,

більше 20 м2 – 25%


1.16. офісів підприємств, організацій та установ всіх форм власності (колективної та приватної)

20

2. Громадське харчування2.1. ресторанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією горілчаних виробів)

30


2.2. підприємств громадського харчування (їдалень, буфетів, кафе, закусочних без реалізації горілчаних виробів)

15


2.3. дитячих закладів громадського харчування (дитячих кафе, кафе-морозиво, сокових барів), шкільних буфетів

8

3. Розміщення об’єктів торгівлі3.1. з торгівлі ювелірними виробами

40


3.2. з торгівлі засобами мобільного зв’язку

40


3.3. з торгівлі товарами підакцизної групи

40


3.4. роздрібної

22


3.5. з торгівлі товарами непродовольчої групи

22


3.6. з торгівлі товарами продовольчої групи

20


3.7. з торгівлі квітами

25


3.8. магазинів “Оптика” по виготовленню та продажу окулярів

20


3.9. спеціалізованих магазинів по реалізації книжок вітчизняного виробництва

5


3.10. з реалізації товарів:

– непродовольчої групи дитячого асортименту;

– продовольчої групи дитячого асортименту

10


3.11. спеціалізованих магазинів та відділів з реалізації хліба та хлібобулочних виробів, молока та молокопродуктів

5


3.12. фірмових магазинів (відділів) вітчизняних виробників (крім тих, що виробляють товари підакцизної групи)10


3.13. з торгівлі відео та аудіо продукцією, ком пакт-дисками

25


3.14. з торгівлі книжками, газетами та шкільним приладдям

10


3.15. складів та підсобних приміщень

18

4 Розміщення об’єктів з надання послуг4.1. авторемонтних майстерень

25


4.2. ювелірних майстерень

20


4.3. салонів-перукарень, косметологічних кабінетів

25


4.4. саун

25


4.5. перукарень

15


4.6. пунктів прокату:

4.6.1. аудіо та відеокасет;

4.6.2. побутової техніки.

22


4.7. Провадження підприємницької діяльності у сфері надання послуг (крім послуг автосервісу та перукарень)

10


4.8. громадських туалетів

10

5. Розміщення об’єктів охорони здоров’я5.1. з надання стоматологічних послуг

30


5.2. з провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

18


5.3. аптек різних форм власності, що реалізують готові ліки, самостійно виготовляють ліки

15

6. Розміщення закладів освіти, культури, фізкультури та спорту6.1. комерційних закладів освіти, культури

18


6.2. кінотеатрів

16


6.3. платних навчальних курсів

15


6.4. спортивних, тренажерних та оздоровчих центрів

17


6.5. дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, закладів фізкультури, спорту та культури для школярів, якщо одержувані ними прибутки спрямовуються на їх розвиток

9


6.6. з організації дозвілля дітей та юнацтва в позаурочний час

9


6.7. майстерень, студій художників, народних майстрів, скульпторів, письменників, театральних діячів, кінематографістів, журналістів, фотохудожників, музичних діячів та інших членів творчих спілок

9


6.8. майстерень, студій архітекторів, дизайнерів

20


6.9. видавництв та пунктів реалізації періодичних видань, теле – та радіо компаній, інформаційних агентств

16


6.10. виставок (крім книжкових та образотворчих)

20


6.11. книжкових та образотворчих виставок

8


6.12. бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, музеїв

5


6.13. творчих спілок, національних культурних товариств

до 20 м2 – 10%,

більше 20 м2 – 25%

7. Розміщення об’єктів виробничої сфери7.1. з обробки фотоматеріалів

25


7.2. поліграфія

25


7.3. з виробництва (промисловість) та будівельно-ремонтних робіт (під виробничі потреби), виробництво сільськогосподарської продукції

20


7.4. підприємств з виробництва харчових продуктів та інше виробництво

15

8. Інше використання8.1. підприємств поштового зв’язку "Укрпошта"

3


8.2. бюджетних організацій, закладів та установ, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів

1 грн. в рік


8.3. гаражі для спеціалізованих засобів пересування, що використовуються інвалідами

1 грн. в рік


8.4. встановлення антен-перетворювачів мобільного зв’язку з пунктами технічного забезпечення

2500 грн./міс

за кожну антену

(із застосуванням індексу інфляції з першого числа місяця, наступного після дати набрання чинності цією Методикою)


8.5. прокладення кабельної мережі інтернет-провайдерами

2,00 грн./міс за поверх

(із застосуванням індексу інфляції з першого числа місяця, наступного після дати набрання чинності цією Методикою)


8.6. прокладення мережі кабельного телебачення

2,00 грн./міс за поверх

(із застосуванням індексу інфляції з першого числа місяця, наступного після дати набрання чинності цією Методикою)


8.7. використання площ загального користування в приміщенні

5


*Орендарі, що здійснюють за згодою адміністрації реконструкцію або капітальний ремонт, на термін, визначений згідно з технічною документацією, але не більше року, сплачують орендну плату в розмірі 10 % від розміру плати за оренду нерухомого майна.Секретар сільської ради Н.К.Куць

Comments